ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน 2553
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน 2553
เขียนโดย: อิทธิเดช รัตนะ    เขียนวันที่: อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
ข่าวมีผล ณ วันที่: 6/ต.ค./2552 ถึง 15/มี.ค./2553     เข้าชม : 5951

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำภาคฤดูร้อน 2553
โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มที่ต้องการฝึกเพื่อเอาเกรด (ICTM นวัตกรรมฯ ปี 3  และปี4ที่ยังตกค้าง)
2. กลุ่มนักศึกษาที่สนใจฝึกเพื่อหาประสบการณ์ (ปี2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา)

ทั้ง 2 กลุ่มมีขั้นตอนการสมัครเหมือนกัน
      1. รับใบสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา(พี่ต้ม) หรือดาวโหลดจากเอกสารที่แนบ
           เอกสารจะมีด้วยกัน 4 ชุด คือ
           - ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แจกฟรีที่งานกิจการนักศึกษา)
           - หนังสือแนะนำตัวตัวจริง 1 ชุด(พิมพ์ส่ง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด
           - ใบแสดงผลการเรียน สั่งพิมพ์จาก MIS Center (ตรวจสอบจบรายบุคคลแบบที่ 1)
           - ข้อมูลสรุปขององค์กร
          ***สาขานวัตกรรมฯ ทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงานหรือตัวอย่างผลงาน พร้อมใบสมัครด้วย****
               
                   ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดคลิกที่นี่

                   ดาวโหลดรายชื่อหน่วยงานที่รุ่นพี่เคยไปฝึกงานคลิกที่นี่

      2. กรอกข้อมูลในใบสมัครฯด้วยลายมือบรรจง  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงความเห็น
          พิมพ์หนังสือแนะนำตัวด้วยแบบอักษรที่อ่านง่าย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
          (ควรใช้ FreesiaUPC  BrowalliaUPC และDilleniaUPC)
     
     3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ส่งเอกสารที่งานกิจการนักศึกษา  ภายใน 30 พ.ย. 2552
      4. นักศึกษารอฟังผลตอบรับจากสถานประกอบการณ์
      5. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ประมาณปลายเดือนก.พ.53)
      6. นักศึกษารับหนังสือส่งตัว (ต้นเดือนมี.ค.53)
      7. นักศึกษาออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการณ์
      8. ส่งรายงานการปฏิบัติงาน ต้นเดือน มิ.ย. 53 (เฉพาะกลุ่มที่ฝึกเอาเกรด)
      9. สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน ให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้อง (ต้นเดือน มิ.ย.53)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและหาแนวทางการฝึกงานได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา(พี่ต้ม)
rittidat@bunga.pn.psu.ac.th  โทร.ภายใน 1381


รายชื่อแสดงสถานะการตอบรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 3/2552

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล สาขา หน่วยงาน สถานะ
1 5020610078 นางสาวธัญวรัตน์  ระวังภัย MDPI Imagimax Co.,Ltd. ตอบรับ
2 5020610081 นายนพปฎล  พันธนียะ MDPI Imagimax Co.,Ltd. ตอบรับ
3 5020610117 นางสาวปัทมา  บาเห็ม ICTM โครงการยุวทูตโทรคมนาคม ตอบรับ
4 5020610026 นางสาวจิราภรณ์  เกษมุล ICTM Northern Peaks Trading Private ตอบรับ
5 4920610001 นายกชกร  ราชบังสา MDPI กราฟโฟ ดีไซน์ ตอบรับ
6 5020610048 นางสาวซารีฮะห์  หะยีเลาะ ICTM ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ตอบรับ
7 5020610131 นางสาวพาดีละห์  นิโซ๊ะ ICTM สถาบันวิจัยสุขภาพภาคใต้ ส่งใบสมัคร
8 5020610124 นางสาวพรนิภา  สาเหล็ม ICTM เทศบาลตำบลโคกม่วง ตอบรับ
9 5120610025 นายซอบรี  อาแว ICTM สถาบันวิจัยสุขภาพภาคใต้ ตอบรับ
10 5020610236 นายอรุณ  นิรมิตร MDPI บริษัท BEC-TERO จำกัด (มหาชน)  ตอบรับ
11 4920610089 นางสาวบุณฑริกา  วรดิษฐ์ MDPI บริษัท จีเอ็มดีไซน์แอนพริ้นท์ จำกัด ตอบรับ
12 4920610214 นางสาวหฤทัย  แสงกระจ่าง MDPI บริษัท จีเอ็มดีไซน์แอนพริ้นท์ จำกัด ตอบรับ
13 5020610148 นางสาวมารีน่า  เหลาะเหม ICTM บริษัท เชียงใหม่แรงค์กิ้ง จำกัด ตอบรับ
14 5020610273 นายอาลีฟ  ปัตนกุล ICTM บริษัท เชียงใหม่แรงค์กิ้ง จำกัด ตอบรับ
15 5020610238 นายอัดนันต์  สือรี MDPI บริษัท ซีเนมาติค สตูดิโอ จำกัด ตอบไม่รับ
16 5020610284 นายฮัมดี  มอดา MDPI บริษัท ซีเนมาติค สตูดิโอ จำกัด ตอบรับ
17 5020610103 นางสาวนูรฮาฟีซา  จารง ICTM มูลนิธิกระจกเงา (สำนักงานเชียงราย) ตอบรับ
18 5020610120 นายปิติชัย  ชัยศิริ ICTM โครงการยุวทูตโทรคมนาคม ตอบรับ
19 4920610019 นายจตุรงค์  เพิงมาก MDPI บริษัท มาสเตอร์พิช  แอนด์ โครเชท์ จำกัด ตอบรับ
20 5020610127 นางสาวพัชรภรณ์  บิลโส๊ะ ICTM บริษัท บิทโฟล จำกัด ตอบรับ
21 5020610161 นางสาวยูสรา  เจ๊ะแว ICTM บริษัท บิทโฟล จำกัด ตอบรับ
22 5020610069 นางสาวดาริกา  ชูบาล MDPI บริษัท อะนาเธอร์-แอด จำกัด ตอบรับ
23 5020610147 นางสาวมาริสา  ชูบาล MDPI บริษัท อะนาเธอร์-แอด จำกัด ตอบรับ
24 5020610002 นางสาวกมลา  พิศุทธิ์นิยม MDPI บริษัท อินโฟมีเดียอินโนเวชั่น จำกัด ตอบรับ
25 5020610185 นายวสันต์  คงวัดใหม่ MDPI บริษัท อินโฟมีเดียอินโนเวชั่น จำกัด ตอบรับ
26 5020610219 นายสุไลมาน  แวสู MDPI บริษัท เอสพริ้นท์(2004) จำกัด(สาขายะลา) ตอบรับ
27 5020610047 นางสาวซารีมะห์  เจะมะ ICTM ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา ตอบรับ
28 5020610255 นางสาวอัสลีนา  เบญญาวุฒิกร ICTM ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา ตอบรับ
29 5020610246 นายอับดุลอาซิส  ยูโซะ ICTM โครงการยุวทูตโทรคมนาคม ตอบรับ
30 5020610143 นางสาวมัสหลัน  ละไบแด ICTM มูลนิธิกระจกเงา (สำนักงานเชียงราย) ตอบรับ
31 5020610213 นางสาวสุธาสินี  ภริงคาร ICTM โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต ตอบรับ
32 5120610039 นางสาวญัสมีนา  เหมตระกูลวงศ์ ICTM ศูนย์บริการสื่อสารข้อมูล บมจ. ทีโอที สาขายะลา ตอบรับ
33 5020610121 นายเปาซัน  โดตะแซ MDPI สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ตอบรับ
34 4920610259 นายฮาซัน  โต๊ะลง MDPI สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ตอบรับ
35 5020610135 นายฟาริด  ดือราแมง ICTM สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ตอบรับ
36 5020610199 นายศุภชัย  ตาเยะ ICTM สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ตอบรับ
37 5020610152 นางสาวมาเรียม  หะยีดอปอ ICTM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ตอบรับ
38 5020610208 นางสาวสีตีมาเรียม  แวดาแก ICTM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ตอบรับ
39 5020610086 นางสาวนัรมี  มะแซสะอิ ICTM สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตอบรับ
40
ความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์:

สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
เปลี่ยนรหัส
ข้อความ :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
5 อันดับข่าวล่าสุด

ข่าวกิจการนักศึกษา
5 อันดับล่าสุด